fbpx

Papa l te vòlè yon poul

Lè l te rive nan Fondasyon an, li te bouke, kòmkidire li te nan yon kous ak lavi epi li pèdi. “Nou dwe ede m”. Li di sa tankou yon dènye rèl. Men, kòm nou ret ap gade l… li pran pale:
” tout bagay fini, yo di non. Yo pa vle tande m. Menm yon ti chans yo pa vle ban m’. Kisa m pral fè ak vi m? Kisa m pral di? Li te la. Yo di sa devan l. Li te wont. Li te wont anpil. Kè l te fè l mal pou mwen. M pa konn sa pou m fè, fòk nou ede m”.
Li kontinye konsa pandan yon bon tan. Li pèdi nan pale poukont li. Yon pale Li ta byen renmen fè ak (fiti) boparan l yo. “Nou dwe ede m”.  Li redi sa ak yon fòs ki fè yo tout sezi. Youn nan yo rive repran lespri l epi di l: ” Nou vle ede ou men fòk ou kalme w epi byen esplike nou sa ki rive a”.
Li fè yon ti respire epi rakonte yon sèl kou yon istwa mande maryaj ki fini sou papa mennaj ki pa vle pitit vòlè vin gate fanmi li. Kòm malere a pa te di anyen, yo byen rakonte li ak tout ti detay, devan mennaj la ki byen sezi, jou papa l, ki te yon jenn ti gason lè sa a, te vòlè yon poul.
” Se sa ki fè l te kouri al viv Pòtoprens. Papa w ka bliye koze sa a men nou menm, nou pa bliye l. Pa gen okenn vòlò K ap vin gate bon ras la, jenn gason”.
Li te vle esplike yo li pa pou anyen nan bagay sa, li pa menm konn istwa sa a, li te toujou mache dwat. Li te tèlman vle yo byen wè l, li te tann se lè l gen diplòm enjenyè li pou l al lakay paran fi a. Li sonje jou kote tout kanmarad li ap fete paske yo gen diplòm yo, li menm li te pran plezi nan imajine l ki pral pale ak paran mennaj li. Li t ap rive lakay yo, li t ap di yo kòman li renmen pitit fi yo a e kòman li vle fè bonè l epi tou piti fè yo konnen l se yon enjenyè, yon fason pou l asire yo, epi li t ap tounen lakay li avèk li pou prepare nòs la.
Li te konnen li te pral kay yon agrikiltè andeyò, ki pastè tou. Tout bagay te gentan garanti. Yon fòmalite pou fè kè M. kontan. Li te vle l al kote paran l, li ap fè l. Se sa ki te fèt. Talè konsa, yo pral nan lindemyèl epi tout moun ap kontan pou yo. Men, te gen papa l. Papa l ki te vòlè yon poul lè l te ti adolesan. Papa l ki te fyè paske pitit li enjenyè. Papa l ki te ba l tout bagay epi ki repran yo yon sèl kou. Li te bezwen moun ede l. Li te bezwen  jwenn moun ede l.
Nòmalman, nou te ede l. Reyinyon fèt avèk fanmi mennaj la ak kèk notab. Chita pale fèt ak manman an apa, ki wè papa a twò di epi raz men bon.
Chita pale fèt plizyè fwa ak papa a sou peche jenès, sou pitit gason ki pa responsab zak papa yo, sou bon avni jenn gason an, sou avantaj yon maryaj konsa ap pote pou pitit fi li, sou lanmou ki gen nan mitan de moun yo… tout koze sa yo byen awoze ak kèk bon vèsè. Nou rive konvenk li. Maryaj fèt, yo fè anpil (alò 2) pitit.
Depi kèk jou, m ap pede panse ak istwa sa a. Se tankou yon obsesyon. Tanzantan, nan vi pwofesyonèl mwen, e menm nan vi sosyal mwen, m twouve m nan kèk sitiyasyon kote mwen dwe sosyalize m avèk moun ki gen twou nan manch, vòlè, koriptè, kowonpi, kriminèl tout moun konnen, kòmsi yo te bon moun.
 Jeneralman, tout moun ki la oubyen prèske tout, konnen byen kijan de moun moun sa yo ye, men tout moun ap bay bèl dan. Edikasyon m fè m evite fè eskandal. Nan tèt mwen, m ap ekri yon tèks piman bouk m konn m p ap  janm rive pibliye. Lè m kapab m al bougonnen nan yon kwen epi m tounen ak yon figi poze men ki toujou montre degou malgre efò mwen fè.
Nan ka sa yo, m toujou ap mande tèt mwen, kisa ki rive nou? Kòman nou fè sòti nan nivo yon pèp kote zak yon grenn moun te fè dezonè tout yon fanmi pou n tonbe nan nivo yon pèp k ap envite de moun ki pa gen bon repitasyon ditou chita nan salon nou?
Rasyonalite ki nan mwen an konprann li nan sans sousou ki ap vi nan yon Nasyon lawont, men, mwen konnen gen plis. Mwen kwè, antanke pèp, nou ap pèdi nanm nou.

Version originale : Le père avait volé une poule. Publié le 12 septembre 2017.

Bonjou Tristès Pèsonèl Personnel

Cet article est également disponible en : French

Leave a Reply

%d bloggers like this: