Depi dimanch 9 dawou (2015) nou konnen an, ni KEP a, ni obsèvatè sa yo ki finalman pa t obsève anyen an, youn pa sanble kapab di nou to patisipasyon nan eleksyon lejislatif yo. Biyè sa a se yon ti kontribisyon tou piti pou ede rezoud gwo pwoblèm sa a atravè yon ti kalkil byen senp.

To patisipasyon = Kantite moun ki te vote toutbon yo / Kantite elektè enskri yo .

Nouvo fòmil sa nou vin avè l la, yon fòmil tou nèf, fenk lage, ta dwe pèmèt nou jwenn rapidman to patisipasyon an (e tou dedui to abstansyon an) pou nou ka resi pataje l ak pèp ayisyen an.

Merite. 


Tèks sa a se tradiksyon kreyòl yon biyè @patriciacamilien te pibliye 14 dawou 2015 ki te titre: Petite leçon de maths.